Rekrutacja

Uczestniczkami/Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby fizyczne bezrobotne lub bierne zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z poniższych warunków:

- osoby powyżej 50 roku życia – min. 10% UP

- kobiety – min. 60% UP

- osoby z niepełnosprawnościami – min. 10% UP

- osoby długotrwale bezrobotne – min. 10% UP

- osoby o niskich kwalifikacjach – min. 40% UP

zamieszkujące OBSZARY WIEJSKIE następujących powiatów woj. lubuskiego: krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, żagańskiego (OBSZARY O PODWYŻSZONYM WSKAŹNIKU BEZROBOCIA) w rozumieniu przepisów KC, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa lubuskiego (z wyłączeniem osób posiadających aktywny wpis do CEIDG, zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Przed przystąpieniem do projektu Uczestniczki/Uczestnicy przechodzą przez etapy rekrutacji, na które składają się ocena formalna i merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych oraz ocena predyspozycji Kandydatki/Kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Nabór Uczestniczek/Uczestników projektu odbywa się przed planowanym etapem doradczo-szkoleniowym.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób obiektywny w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn, w tym równości płci oraz niedyskryminacji, z poszanowaniem zasady bezpłatności i dobrowolności wsparcia.

 

REKRUTACJA JEST PROWADZONA W OPARCIU O:

 • Regulamin rekrutacji;
 • Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej projektu mojafirma.szkoleniawkk.pl oraz w biurze projektu mieszczącym się przy ul. Kościelnej 2, piętro III w Zielonej Górze (65-064); Wraz z Formularzem rekrutacyjnym należy złożyć następujące załączniki: Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej, Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status na rynku pracy (dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych).
 • Kartę oceny formularza rekrutacyjnego,
 • Kartę oceny merytorycznej II etap,
 • Kartę oceny – podsumowanie.

 

Rekrutacja prowadzona jest przez Komisję rekrutacyjną, powoływaną przez Beneficjenta, w składzie:

 • Kierowniczka Projektu (ocena formalna Formularza rekrutacyjnego; decyzja o wysokości przyznanych punktów w przypadku wystąpienia skrajnych rozbieżności w ocenach 2 ekspertów oceniających, n 0 – najniższa punktacja i 10 – najwyższa punktacja; zatwierdzenie listy osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji; zatwierdzenie wstępnej listy osób zakwalifikowanych do udziału w etapie doradczo-szkoleniowym, zatwierdzenie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do udziału w etapie doradczo-szkoleniowym),
 • Specjalistka do spraw organizacyjnych (ocena formalna Formularza rekrutacyjnego; sporządzenie listy osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji; sporządzenie listy osób, które wzięły udział w rekrutacji; sporządzenie wstępnej listy osób zakwalifikowanych do udziału w etapie doradczo-szkoleniowym; sporządzenie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do udziału w etapie doradczo-szkoleniowym),
 • Dwóch ekspertów w zakresie przedsiębiorczości (ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego pod kątem planowanej działalności gospodarczej)
 • Doradca zawodowy [II etap rekrutacji - weryfikacja predyspozycji (w tym osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej].

 

REKRUTACJA PROWADZONA JEST W DWÓCH TURACH.

I tura: 02.01-03.02.2017 r. - lub do zebrania 15 osób/Formularzy rekrutacyjnych.

II tura: 01-31.03.2017 r. - lub do zebrania 17 osób/Formularzy rekrutacyjnych.

 • Formularze rekrutacyjne złożone poza terminem rekrutacji, podanym na stronie internetowej, nie podlegają ocenie w procesie rekrutacji.
 • Informacje o wszystkich etapach realizacji projektu, w tym w szczególności dotyczące rekrutacji, umieszczane są na bieżąco na stronie internetowej.
 • W przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Uczestniczek/Uczestników projektu lub w przypadku dużej liczby złożonych Formularzy rekrutacyjnych termin rekrutacji i/lub oceny może zostać zmieniony. Informacja o zmianie terminu, przedłużeniu lub zakończeniu rekrutacji jest umieszczana na stronie internetowej mojafirma.szkoleniawkk.pl
 • Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru Kandydatek/Kandydatów,
  w przypadku gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy W każdej turze rekrutacji Beneficjent będzie prowadził nabór do momentu zebrania 15 osób/Formularzy rekrutacyjnych.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU ODBYWA SIĘ DWUETAPOWO:

      I ETAP:

 • ocena formalna Formularza rekrutacyjnego (prowadzona przez kierowniczkę projektu oraz specjalistkę ds. organizacyjnych)

      oraz

 • ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego pod kątem planowanej działalności gospodarczej, prowadzona przez 2 ekspertów w zakresie przedsiębiorczości.

      II ETAP:

 • weryfikacja predyspozycji (w tym osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzana przez doradcę zawodowego.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE SKŁADAJĄ W BIURZE PROJEKTU PRZY UL. KOŚCIELNEJ 2, PIĘTRO III, 65-064 ZIELONA GÓRA, TEL. 535-053-112, E-MAIL. BIURO.ZG@SZKOLENIAWKK.PL W OKREŚLONYM TERMINIE NABORU, WYPEŁNIONY I PODPISANY FORMULARZ REKRUTACYJNY WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI.

 • Kandydatka/Kandydat może złożyć wyłącznie 1 Formularz rekrutacyjny (w dwóch identycznych egzemplarzach).
 • Formularz rekrutacyjny składany jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej/firmy kurierskiej lub dostarczany jest osobiście do biura projektu Beneficjenta, w godzinach pracy personelu projektu tj. od 7.00 do 15.00.
 • Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony w biurze projektu Beneficjenta.
 • W przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydatka/Kandydat otrzymuje poświadczenie wpływu opatrzone datą przyjęci
 • Dokumenty nie podlegają rozpatrzeniu, gdy zostaną złożone przed ogłoszonym terminem rekrutacji bądź po zamknięciu rekrutacji.
 • Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie internetowej projektu mojafirma.szkoleniawkk.pl oraz w biurze projektu przy ul. Kościelnej 2, piętro III, 65-064 Zielona Góra, czynnym w godzinach pracy personelu projektu tj. od 7.00 do 15.00.
 • Formularz rekrutacyjny składa się z części formalnej (I, II, IV) dotyczącej kryteriów przynależności do grupy docelowej oraz części (III) dotyczącej opisu planowanej działalności gospodarczej.

 

I ETAP REKRUTACJI

 • Złożone Formularze rekrutacyjne są weryfikowane i ocenione przez Komisję rekrutacyjną, za pomocą Karty oceny formularza rekrutacyjneg
 • W pierwszej kolejności przeprowadzana jest ocena formalna Formularza rekrutacyjnego dokonana przez kierowniczkę projektu oraz specjalistkę do spraw organizacyjnych.
 • Za niespełnienie kryteriów formalnych skutkujące odrzuceniem Formularza
  i pozostawieniem go bez oceny, uważa się:

          - niepodpisanie wymaganych oświadczeń i

          - nieuzupełnienie danych pozwalających na ocenę przynależności kandydata do grupy docelowej. 

 • Istnieje możliwość jednorazowego uzupełnienia błędów formalnych w Formularzu rekrutacyjnym. O konieczności i sposobie uzupełnienia błędów formalnych w Formularzu rekrutacyjnym Beneficjent powiadamia Kandydatkę/Kandydata, niezwłocznie po ich wykry
 • Jednocześnie jeżeli na etapie oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego stwierdzi się, iż osoba nie przynależy do grupy docelowej projektu Formularz nie podlega dalszej oceni
 • Do oceny merytorycznej zostają przekazane wyłączenie Formularze rekrutacyjne poprawne pod względem formalnym
 • Część Formularza rekrutacyjnego „Krótki opis planowanej działalności gospodarczej” (III) jest oceniana w skali punkowej (0-60 pkt.) z możliwością przyznania wartości punktowych poszczególnym częściom ocen:

          - sektor, branża (0-10 pkt.);

          - posiadane zasoby tj. kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej (0-10 pkt.);

          - planowany koszt przedsięwzięcia (0-10 pkt.);

          - charakterystyka potencjalnych klientów/odbiorców/kontrahentów (0-10 pkt.);

          - charakterystyka konkurencji (0-5 pkt.);

          - stopień przygotowania inwestycji do realizacji (0-5 pkt.);

          - posiadane wykształcenie/doświadczenie do prowadzenia działalności gospodarczej (0-10 pkt.).

 • Ocena Krótkiego opisu planowanej działalności gospodarczej następuje wyłącznie w przypadku, gdy Kandydatka/Kandydat spełni kryterium przynależności do grupy docelowej projekt Ocena jest przeprowadzona przez 2 ekspertów z zakresu przedsiębiorczości.
 • Ostateczną ocenę Formularza rekrutacyjnego stanowi: średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez dwóch ekspertów oceniających pkt III Formularza rekrutacyjnego. W przypadku wystąpienia skrajnych rozbieżności w ocenach 2 ekspertów oceniających, n 0 – najniższa punktacja i 10 – najwyższa punktacja, w poszczególnych częściach oceny, decyzję o wysokości przyznanych punktów w tych częściach Formularza rekrutacyjnego podejmuje kierowniczka projektu.
 • Na podstawie dokonanych ocen Formularzy rekrutacyjnych I etapu rekrutacji układana jest lista Kandydatek/Kandydatów, które/którzy złożyły/złożyli Formularze rekrutacyjne, uszeregowana w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Lista sporządzana jest przez specjalistkę do spraw organizacyjnych a zatwierdzana przez kierowniczkę projektu.
 • Na podstawie listy sporządzonej z I etapu rekrutacji Beneficjent zaprasza na II etap, tj. konsultację z doradcą zawodowym.

II ETAP REKRUTACJI

 • Etap II rekrutacji polega na przeprowadzeniu przez doradcę zawodowego analizy predyspozycji Kandydatki/Kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Doradca za pomocą dostępnych narzędzi (testy, rozmowa it) przeprowadza analizę predyspozycji, na podstawie której przyznaje ocenę punktową
  w przedziale 0-40. Kryteria oceny i wagi punktowe przypisane poszczególnym częściom analizy predyspozycji ustala prowadzący analizę po uzyskaniu akceptacji Beneficjenta. Dokonujący analizy predyspozycji sporządza pisemne uzasadnienie swojej oceny. Przyznana za tę część ocena punktowa jest doliczana do liczby punktów otrzymanych w wyniku I etapu rekrutacji, a ich suma stanowi końcową ocenę otrzymaną w wyniku rekrutacji.
 • Następnie specjalistka do spraw organizacyjnych na Karcie oceny – podsumowanie dokonuje podsumowania punktów otrzymanych przez Kandydatki/Kandydatów na I i II etapie rekrutacji i sporządza listę osób, które wzięły udział w rekrutacji,
  a kolejność na niej ustalana jest wg. malejącej liczby punktów otrzymanych na I i II etapie rekrutacji. Na podstawie powyższej listy tworzona jest również wstępna lista osób zakwalifikowanych do udziału w etapie doradczo-szkoleniowym. Znajduje się na niej po I turze – 12 osób, po II turze - 12 osób, łącznie 24 osoby, które otrzymały największą liczbę punktów na I i II etapie rekrutacji.
 • W przypadku uzyskania przez Kandydatki/Kandydatów do projektu takiej samej liczby punktów o wyższej pozycji na liście decyduje wyższa liczba punktów przyznanych za przynależność do następujących grup:

          - kobiet min. 60% UP – 1 pkt.,

          - osób o niskich kwalifikacjach min. 40 % UP – 1 pkt.,

          - osób w wieku 50 lat i więcej min. 10% UP – 1 pkt.,

          - osób niepełnosprawnych min. 10 % UP – 1 pkt.,

          - osób długotrwale bezrobotnych min. 10 % UP – 1 pkt.

 • Do projektu zakwalifikowane/zakwalifikowani zostają wyłącznie Kandydatki/Kandydaci, które/którzy uzyskały/uzyskali co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia na obu etapach rekrutacji.
 • Wszystkie/wszyscy Kandydatki/Kandydaci, które/którzy wzięły/wzięli udział w rekrutacji (tj. Kandydatki/Kandydaci, które/którzy wzięły/wzięli udział w I etapie rekrutacji oraz Te/Ci, które/którzy wzięły/wzięli udział w I i II etapie), powiadamiane/powiadamiani są o wynikach rekrutacji, w terminie 5 dni od zakończenia procedury rekrutacji, tj. I i II et
 • Zanonimizowana, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, lista Kandydatek/Kandydatów, które/którzy wzięły/wzięli udział w rekrutacji podawana jest do wiadomości na stronie internetowej projektu mojafirma.szkoleniawkk.pl oraz w biurze projektu przy ul. Kościelnej 2, piętro III, 65-064 Zielona Góra.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 • W ramach rekrutacji przewiduje się procedurę odwoławczą, dla Kandydatek/Kandydatów które/którzy nie zostały/zostali skierowane/skierowani do udziału w etapie doradczo-szkoleniowym lub/i Kandydatek/Kandydatów, które/którzy nie zgadzają się z otrzymaną oceną.
 • Kandydatki/Kandydaci, które/którzy nie zostały/zostali skierowane/skierowani do udziału w etapie doradczo-szkoleniowym i/lub nie zgadzają się z otrzymaną oceną, mają prawo wnieść odwołanie od każdego etapu rekrutacji (tj. etapu I – oceny formalnej i merytorycznej Formularza rekrutacyjnego i etapu II - weryfikacji predyspozycji).
 • Każdej/każdemu Kandydatce/Kandydatowi przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta wniosku (w formie pisemnej) o ponowną ocenę Formularza rekrutacyjnego i/lub o ponowną weryfikację predyspozycji przez doradcę zawodowego, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Nią/Niego pisemnej informacji o wynikach oceny. Termin na wniesienie odwołania liczony jest od dnia otrzymania przez Kandydatkę/Kandydata ww. informacji.
 • Odwołanie od oceny należy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, firmy kurierskiej, pocztą elektroniczną na adres: zg@szkoleniawkk.pl lub dostarczyć osobiście do biura projektu przy ul. Kościelnej 2, piętro III, 65-064 Zielona Góra, tel. 535-053-112 w godzinach pracy personelu projektu tj. od 7.00 do 15.00.
 • Za dzień złożenia odwołania uznaje się dzień, w którym zostało ono złożone w biurze projektu Beneficjenta.
 • Odwołanie dostarczone drogą elektroniczną (email) musi zostać uzupełnione o wersję papierową, w terminie 3 dni od wpływu wersji elektronicznej.
 • Każda/każdy z Kandydatek/Kandydatów otrzymuje od Beneficjenta uzasadnienie oceny Formularza rekrutacyjnego (w postaci Karty oceny formularza rekrutacyjnego) oraz oceny doradcy zawodowego (w postaci Karty oceny merytorycznej – II etap). Wnosząc odwołanie od oceny Komisji rekrutacyjnej Kandydatka/Kandydat powinna/powinien powołać się na konkretne zapisy zawarte w ww. uzasadnieniach, z którymi się nie zgadza.
 • Każda/każdy Kandydatka/Kandydat może uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących oceny Jej/Jego Formularz W tym celu powinna/powinien skontaktować się z kierowniczką projektu pod numerem telefonu 512-340-411.
 • Procedura rozpatrywania odwołania wstrzymuje rozpoczęcie etapu doradczo– szkoleniowego, a jej wyniki mogą wpłynąć na ostateczną wersję Listy osób zakwalifikowanych do etapu doradczo-szkoleniowego.
 • Komisja rekrutacyjna rozpatruje odwołanie wniesione przez Kandydatkę/Kandydata
  w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego złożeni
 • Procedura rozpatrywania odwołania polega na:

          - ponownej ocenie formalnej Formularza rekrutacyjnego (część I, II, IV), jeżeli Kandydatka/Kandydat odwołuje się od oceny formalnej;

          - ponownej ocenie merytorycznej Formularza rekrutacyjnego (części III) przez Komisję rekrutacyjną - oceny merytorycznej Formularza dokonują dwie osoby, pod warunkiem, że nie uczestniczyły w pierwszej ocenie - jeżeli Kandydatka/Kandydat odwołuje się od oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego;

          - ponownym przeprowadzeniu przez doradcę zawodowego analizy predyspozycji Kandydatki/Kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli Kandydatka/Kandydat odwołuje się od oceny merytorycznej dokonanej przez doradcę zawodowego.

 • Beneficjent, w terminie 3 dni roboczych od zakończenia procedury odwoławczej, ma obowiązek pisemnego poinformowania Kandydatek/Kandydatów o jej wynik Ocena wynikająca z procedury odwoławczej jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługują żadne środki odwoławcze.
 • Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań Kandydatek/Kandydatów następuje aktualizacja listy Kandydatek/Kandydatów, które/którzy wzięły/wzięli udział w rekrutacji, w oparciu
  o wyniki procedury odwoławczej, i na jej podstawie sporządzana jest ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w etapie doradczo-szkoleniowym.
 • Wybór Uczestniczek/Uczestników do projektu dokonywany jest wg malejącej liczby punktów w ramach liczby dostępnych miejsc w projekci Do etapu doradczo-szkoleniowego wybranych zostanie ostatecznie 24 osoby (I tura – 12 osób, II tura – 12 osób) zajmujące najwyższe miejsca na liście.
 • Po każdej przeprowadzonej turze zostanie sporządzony protokół dokumentujący procedurę rekrutacji.
 • Jeżeli żadne odwołanie nie jest rozpatrzone pozytywnie to ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w etapie doradczo-szkoleniowym nie zmienia się w stosunku do listy wstępnej.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI

 • Beneficjent w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia procedury rekrutacji, w tym procedury odwoławczej, zatwierdza ostateczną Listę osób zakwalifikowanych do udziału w etapie doradczo-szkoleniowym oraz Listę rezerwową. Na liście rezerwowej umieszczane są osoby, które z powodu braku miejsc nie kwalifikują się do udziału w projekcie i mają one pierwszeństwo, w przypadku rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na Liście osób zakwalifikowanych, do udziału w projekcie.
 • Każda z osób jest pisemnie informowana o umieszczeniu jej na Liście osób zakwalifikowanych do udziału w etapie doradczo-szkoleniowym lub Liści rezerwowej.
 • Zanonimizowane listy zamieszczane są na stronie internetowej projektu www.mojafirma.szkoleniawkk.pl oraz w biurze projektu przy Kościelnej 2, piętro III, 65-064 Zielona Góra.
 • Kandydatki/Kandydaci które/którzy zostały/zostali zakwalifikowane/zakwalifikowani do udziału w projekcie są wzywane/wzywani do podpisania Umowy doradczo-szkoleniowej wraz z wymaganymi załącznikami.

W ramach projektu gwarantujemy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 117 581,60 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 949 944,36 PLN