Dla kogo

Projekt skierowany jest do 24 osób (15 kobiet i 9 mężczyzn) wyłącznie bezrobotnych* lub biernych zawodowo* w wieku 30 lat* i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to jest osób spełniających jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50 roku życia*-10%
 • kobiety-60%
 • osoby z niepełnosprawnościami*-10%
 • osoby długotrwale bezrobotne*-10%
 • osoby o niskich kwalifikacjach*-40%

zamieszkujących obszary wiejskie następujących powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, żagańskiego* (obszary o podwyższonym wskaźniku bezrobocia) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa lubuskiego.

DEFINICJE:

*Osoba bezrobotna – to osoba, pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności - BAEL, (tj. osoby które spełniły jednocześnie 3 warunki: - w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, - aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni – tydzień badany), aby znaleźć pracę, – były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym) jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych (dziennych), nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi. Osoby, które nie mogą zarejestrować się jako bezrobotne z tytułu uzyskania wieku emerytalnego czy pobierania renty lub emerytury, ale są gotowe do podjęcia zatrudnienia i aktywnie go poszukują, mogą również zostać zakwalifikowane jako osoby bezrobotne. Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

 • W przedmiotowym projekcie kryterium będzie weryfikowane na podstawie Formularza rekrutacyjnego oraz Oświadczenia o spełnieniu kryteriów grupy docelowej. W przypadku osób zarejestrowanych w urzędzie pracy dodatkowo wymagane bedzie zaświadczenie wydane przez właściwy miejscowo Powiatowy Urząd Pracy.

*Osoba bierna zawodowo - bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są zarejestrowane w rejestrze urzędu pracy jako osoby bezrobotne a ponadto nie są gotowe do podjęcia pracy oraz nie poszukują aktywnie zatrudnienia). Studenci studiów stacjonarnych (dziennych) są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność
w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby pobierające rentę lub emeryturę, które nie pracują oraz nie są gotowe do podjęcia zatrudnienia i aktywnie go nie poszukują, mogą zostać zakwalifikowane do kategorii osób biernych zawodowo. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo. Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

 • W przedmiotowym projekcie kryterium będzie weryfikowane na podstawie Formularza rekrutacyjnego oraz Oświadczenia o spełnieniu kryteriów grupy docelowej

*Osoba w wieku 30 lat i więcej - osoba, która w dniu, w którym przystąpiła do projektu były w wieku 30 lat lub więcej (od dnia 30 urodzin). Wiek UP liczony jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

 • W przedmiotowym projekcie kryterium będzie weryfikowane na podstawie Formularza rekrutacyjnego oraz Oświadczenia o spełnieniu kryteriów grupy docelowej

*Osoba powyżej 50 roku życiaosoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 50 lat (od dnia 50 urodzin). Wiek UP jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

 • W przedmiotowym projekcie kryterium będzie weryfikowane na podstawie Formularza rekrutacyjnego oraz Oświadczenia o spełnieniu kryteriów grupy docelowej

*Osoba z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.).

 • W przedmiotowym projekcie kryterium będzie weryfikowane na podstawie Formularza rekrutacyjnego, Oświadczenia o spełnieniu kryteriów grupy docelowej oraz potwierdzonej za zgodność  z oryginałem kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w formie urzędowego zaświadczenia).

*Osoba długotrwale bezrobotna – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy) zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz zgodnie z treścią Wytycznych  w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

 • W przedmiotowym projekcie kryterium będzie weryfikowane na podstawie Formularza rekrutacyjnego, Oświadczenia o spełnieniu kryteriów grupy docelowej oraz w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP zaświadczenia wydanego przez właściwy miejscowo Powiatowy Urząd Pracy.

*Osoby o niskich kwalifiakcjach - to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (maksymalnie wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie ogólnokształcące/techniczne); stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat.

 • W przedmiotowym projekcie kryterium będzie weryfikowane na podstawie Formularza rekrutacyjnego oraz Oświadczenia o spełnieniu kryteriów grupy docelowej.

*Osoba zamieszkująca na obszarach wiejskich następujących powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, żagańskiego (gminy: Sława, Szlichtyngowa, Wschowa, Bobrowice, Bytnica, Dąbie, Krosno Odrzańskie, Gubin, Maszewo, Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Siedlisko, Nowe Miasteczko, Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Niegosławice, Żagań, Wymiarki, Szprotawa) – zgodnie z Kodeksem Cywilnym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Obszar wiejski rozumiany zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast: - obszary gmin wiejskich - miasta do 5 tyś. mieszkańców oraz - część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej (miasta do 20 tys. mieszkańców). Wyodrębnienie części wiejskiej w ramach gminy miejsko – wiejskiej możliwe jest dzięki odrębnemu identyfikatorowi terytorialnemu. Osoby pochodzące z obszarów wiejskich należy rozumieć jako osoby przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie.

 • W przedmiotowym projekcie kryterium będzie weryfikowane na podstawie Formularza rekrutacyjnego oraz Oświadczenia o spełnieniu kryteriów grupy docelowej

 

W ramach projektu gwarantujemy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 117 581,60 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 949 944,36 PLN