O projekcie

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu „Moje życie – moja firma!” jest poprawa zdolności do samozatrudnienia 24 osób pozostających bez pracy, mieszkańców obszarów wiejskich 4 powiatów województwa lubuskiego o podwyższonym wskaźniku bezrobocia (krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, żagańskiego) w okresie od 01.01.2017 do 31.05.2018 prowadząca do założenia 24 trwałych mikroprzedsiębiorstw.

 

PLANOWANE EFEKTY

W wyniku realizacji Projektu zostaną utworzone 24 trwałe działalności gospodarcze.

 

PROFIL UCZESTNIKA

Projekt skierowany jest do 24 osób (15 kobiet i 9 mężczyzn) wyłącznie bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to jest osób spełniających jeden z poniższych warunków:

  • osoby powyżej 50 roku życia-10%
  • kobiety-60%
  • osoby z niepełnosprawnościami-10%
  • osoby długotrwale bezrobotne-10%
  • osoby o niskich kwalifikacjach-40%

zamieszkujących obszary wiejskie następujących powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, żagańskiego (obszary o podwyższonym wskaźniku bezrobocia) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 

zamierzajacych rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa lubuskiego. 

 

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE

W ramach Projektu zaplanowane jest kompleksowe wsparcie składające się z następujących form:

  • Wsparcie doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe) – okres realizacji od stycznia do kwietnia 2017 roku;
  • Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - okres realizacji od kwietnia 2017 do czerwca 2017 roku;
  • Wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej - okres realizacji od kwietnia 2017 do czerwca 2017 roku.

 

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona przez komisję rekrutacyjną na podstawie Regulaminu rekrutacji w sposób ciągły przez okres 3 miesięcy (01-03.2017 roku).

  • Etap 1-ocena formularzy rekrutacyjnych pod względem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych. Na podstawie listy z 1 etapu Wnioskodawca zaprosi kandydatów na 2 etap-konsultację z doradcą zawodowym (obowiązkowy element rekrutacji do Projektu).
  • Etap 2-weryfikacja predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 949 944,36 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 117 581,60 PLN

 

W ramach projektu gwarantujemy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.