O projekcie

CEL
Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do samozatrudnienia 24 osób pozostających bez pracy, mieszkańców OBSZARÓW WIEJSKICH 4 powiatów woj. lubuskiego o PODWYŻSZONYM WSKAŹNIKU BEZROBOCIA (krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, żagańskiego) w okresie od 01.01.2017 do 31.05.2018 prowadząca do założenia 24 trwałych mikroprzedsiębiorstw.

GŁÓWNE REZULTATY
Utworzenie 24 trwałych działalności gospodarczych.

REALIZOWANE ZADANIA
1. Wsparcie doradczo-szkoleniowe
2. Bezzwrotne dotacje
3. Wsparcie pomostowe finansowe

Dla kogo

Projekt skierowany jest do 24 osób (15 kobiet i 9 mężczyzn) wyłącznie bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to jest osób spełniających jeden z poniższych warunków:

  • osoby powyżej 50 roku życia-10%
  • kobiety-60%
  • osoby z niepełnosprawnościami-10%
  • osoby długotrwale bezrobotne-10%
  • osoby o niskich kwalifikacjach-40%

zamieszkujących obszary wiejskie następujących powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, żagańskiego (obszary o podwyższonym wskaźniku bezrobocia) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. lubuskiego.

Rekrutacja

REKRUTACJA PROWADZONA JEST W DWÓCH TURACH.

I tura: 02.01- 03.02.2017 r. - lub do zebrania 15 osób/Formularzy rekrutacyjnych.

II tura: 01-31.03.2017 r. - lub do zebrania 17 osób/Formularzy rekrutacyjnych.

Przed przystąpieniem do projektu Uczestniczki/Uczestnicy przechodzą przez etapy rekrutacji, na które składają się ocena formalna i merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych oraz ocena predyspozycji Kandydatki/Kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Nabór Uczestniczek/Uczestników projektu odbywa się przed planowanym etapem doradczo-szkoleniowym.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób obiektywny w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn, w tym równości płci oraz niedyskryminacji, z poszanowaniem zasady bezpłatności i dobrowolności wsparcia.

Aktualności

Planowane efekty

W wyniku realizacji Projektu zostaną utworzone 24 trwałe działalności gospodarcze.